سالروز شهادت شش ۶ تن از سردارهای سپاه اسلام لرستانی در نوزدهم آذر ماه

تاریخ شهادت محل شهادت نام پدر نام خانوادگی نام شهید ۱۳۶۶/۰۹/۱۹ حاج عمران (ارتفاعات نربرگسیر) فرج علی رمضانپور محمدرضا ۱۳۶۲/۰۹/۱۹ هویزه نقدعلی قائدرحمتی محمدشاه ۱۳۶۶/۰۹/۱۹ حاج عمران غلامعباس دولتشاهی فریدون ۱۳۶۶/۰۹/۱۹ سلیمانیه عراق آوختی عبدولی حاتم ۱۳۶۳/۰۹/۱۹ زبیدات عراق پنج علی قاسمی یوسفیان علی محمد ۱۳۶۲/۰۹/۱۹ پیرانشهر محمدعلی معظمی گودرزی ...

ادامه نوشته »

سالروز شهادت سیزده ۱۳ تن از سردارهای سپاه اسلام لرستانی در هیجدهم آذر ماه

سایر-رزمندگان-لرستانی

تاریخ شهادت محل شهادت نام پدر نام خانوادگی نام شهید ۱۳۶۱/۰۹/۱۸ شرهانی سیدروح الدین موسوی سیدیدالله ۱۳۶۱/۰۹/۱۸ ابوغریب رحمان بهرامی مصطفی ۱۳۶۰/۰۹/۱۸ بستان ولی بیرانوند ناصر ۱۳۶۱/۰۹/۱۸ عین خوش صیدحسن رجبی(پاپی) صیداحمد ۱۳۷۵/۰۹/۱۸ مهران شاه علی حاجیوند عیسی ۱۳۶۵/۰۹/۱۸ مهران غلامرضا زمردی محمدرضا ۱۳۶۰/۰۹/۱۸ دب حردان خرمشهر نورعلی سگوند اردشیر ...

ادامه نوشته »

سالروز شهادت هفت ۷ تن از سردارهای سپاه اسلام لرستانی در هفتدهم آذر ماه

تاریخ شهادت محل شهادت نام پدر نام خانوادگی نام شهید ۱۳۷۳/۰۹/۱۷ بروجرد یوسف اختیاری محمدباقر ۱۳۶۳/۰۹/۱۷ چنانه دوسته پاپی کرم ۱۳۶۱/۰۹/۱۷ عین خوش رهدار پناهی علی ۱۳۶۲/۰۹/۱۷ جفیر عیدی بگ چگنی مهدی بگ ۱۳۶۸/۰۹/۱۷ خرمشهر شرفعلی دوستی دوآب نوروزعلی ۱۳۶۶/۰۹/۱۷ سر پل ذهاب علی اصغر سلطانی لرستانی مجتبی ۱۳۷۸/۰۹/۱۷ سفیدکوه ...

ادامه نوشته »

سالروز شهادت پانزده ۱۵ تن از سردارهای سپاه اسلام لرستانی در شانزدهم آذر ماه

رزمندگان-لرستانی

  تاریخ شهادت محل شهادت نام پدر نام خانوادگی نام شهید ۱۳۵۹/۰۹/۱۶ سوسنگرد پاپی جعفر برگ بید بیرانوند عزیزالله ۱۳۵۹/۰۹/۱۶ اهواز حیدرعلی بیابانی علی حسین ۱۳۶۱/۰۹/۱۶ گیلانغرب غلامرضا توشمالی بهرام ۱۳۶۳/۰۹/۱۶ زبیدات عراق نورخدا خیریان مراد ۱۳۶۳/۰۹/۱۶ زبیدات عراق برخوردار حقی منصوری یادگار ۱۳۶۳/۰۹/۱۶ زبیدات عراق فتاح خدادادی علی دوست ...

ادامه نوشته »

سالروز شهادت دوازده ۱۲ تن از سردارهای سپاه اسلام لرستانی در پانزدهم آذر ماه

تاریخ شهادت محل شهادت نام پدر نام خانوادگی نام شهید ۱۳۸۳/۰۹/۱۵ دژ رقابیه محمدعلی صادقزاده ریک فردین ۱۳۸۴/۰۹/۱۵ تهران شیخه نورایی مطلق ابوذر ۱۳۶۳/۰۹/۱۵ زبیدات عراق الله مراد روشنی زاده حسن مراد ۱۳۶۱/۰۹/۱۵ ابوغریب باونعلی سپهوند مراد ۱۳۶۱/۰۹/۱۵ شرهانی سیدصفر سهرابی سیدمحمدتقی ۱۳۶۵/۰۹/۱۵ اهواز خدامراد عبدولی منصور ۱۳۷۱/۰۹/۱۵ بیمارستان گلستان ...

ادامه نوشته »

سالروز شهادت سه ۳ تن از سردارهای سپاه اسلام لرستانی در چهاردهم آذر ماه

تاریخ شهادت محل شهادت نام پدر نام خانوادگی نام شهید ۱۳۵۹/۰۹/۱۴ فکه مجید ابراهیمی محمود ۱۳۵۹/۰۹/۱۴ ایلام محمدحسن افتخاری رجب ۱۳۶۲/۰۹/۱۴ نهاوند محمد ولی کاظمی گلباغی خسرو

ادامه نوشته »

سالروز شهادت یازده ۱۱ تن از سردارهای سپاه اسلام لرستانی در سیزدهم آذر ماه

تاریخ شهادت محل شهادت نام پدر نام خانوادگی نام شهید ۱۳۶۳/۰۹/۱۳ زبیدات عراق اسفندیار ابراهیمی کرم خدا ۱۳۶۱/۰۹/۱۳ عین خوش تیمور امرایی ابراهیم ۱۳۶۱/۰۹/۱۳ عین خوش صیدبزرگ امرایی اردشیر ۱۳۶۵/۰۹/۱۳ سومار علی بابا براتیان قدرت الله ۱۳۶۲/۰۹/۱۳ سقز لطیف بیوند عیدی ۱۳۶۲/۰۹/۱۳ کوشک محمدعلی درویشی شعبان ۱۳۶۴/۰۹/۱۳ تبریز محمدحسن دلبخش ...

ادامه نوشته »

سالروز شهادت هفت ۷ تن از سردارهای سپاه اسلام لرستانی در دوازدهم آذر ماه

تاریخ شهادت محل شهادت نام پدر نام خانوادگی نام شهید ۱۳۶۰/۰۹/۱۲ بستان علی عسگر بگری یوسف علی ۱۳۶۱/۰۹/۱۲ ابوغریب اسماعیل حیدریان سرابی علی رضا ۱۳۵۹/۰۹/۱۲ آبادان حاجی علی درویشی شمس الله ۱۳۶۶/۰۹/۱۲ ماووت عراق کرم صیادپاپی حمیدرضا ۱۳۶۱/۰۹/۱۲ بستان عباسقلی قبادی حسن ۱۳۶۰/۰۹/۱۲ سر پل ذهاب رحیم گودرزی محمدکریم ۱۳۶۰/۰۹/۱۲ ...

ادامه نوشته »

سالروز شهادت پنج ۵ تن از سردارهای سپاه اسلام لرستانی در یازدهم آذر ماه

تاریخ شهادت محل شهادت نام پدر نام خانوادگی نام شهید ۱۳۷۰/۰۹/۱۱ خرم آباد – پادگان شهید بهشتی محمدتقی امانی پشم کریم ۱۳۶۱/۰۹/۱۱ ابوغریب محمدتقی بازگیر عزت الله ۱۳۶۶/۰۹/۱۱ دورود – پادگان جلیل حیدری امیدخدا ۱۳۶۱/۰۹/۱۱ عین خوش عزیزالله علیزاده محمدتقی ۱۳۶۱/۰۹/۱۱ شرهانی بارانی معتمدی سیاوش

ادامه نوشته »

سالروز شهادت سه ۳ تن از سردارهای سپاه اسلام لرستانی در دهم آذر ماه

تاریخ شهادت محل شهادت نام پدر نام خانوادگی نام شهید ۱۳۵۹/۰۹/۱۰ آبادان عبدالله مرزوقی سعید ۱۳۵۹/۰۹/۱۰ هویزه موسی حاجیعلی محمدرضا ۱۳۶۰/۰۹/۱۰ طریق القدس اهواز اسد ملکی نعمت الله

ادامه نوشته »

سالروز شهادت بیست و دو ۲۲ تن از سردارهای سپاه اسلام لرستانی در نهم آذر ماه

تاریخ شهادت محل شهادت نام پدر نام خانوادگی نام شهید ۱۳۶۰/۰۹/۰۹ بستان محمدطاهر آهوخوش امیر ۱۳۶۵/۰۹/۰۹ دربندیخان عراق بهرام الواری طرهانی خدادیه ۱۳۶۰/۰۹/۰۹ بستان محمد باقر مرزبان عبدالله ۱۳۶۰/۰۹/۰۹ بستان میرعباس بیرانوند جعفر ۱۳۶۰/۰۹/۰۹ بستان ملک محمد جنانی رضا ۱۳۵۹/۰۹/۰۹ جاده سراب دوره – خرم آباد ترحم حاتموند غلام عباس ...

ادامه نوشته »

سالروز شهادت بیست و یازده ۱۱ تن از سردارهای سپاه اسلام لرستانی در هشتم آذر ماه

تاریخ شهادت محل شهادت نام پدر نام خانوادگی نام شهید ۱۳۶۰/۰۹/۰۸ سوسنگرد شاه رضا احمدی علی رضا ۱۳۶۱/۰۹/۰۸ سنندج غلامعباس باوفا احمد ۱۳۶۰/۰۹/۰۸ بستان نعمت الله حسینی عربستانی ناصر ۱۳۶۵/۰۹/۰۸ دارخوین یارعلی داوودی علی ۱۳۶۲/۰۹/۰۸ جفیر رضاعلی دهقانی عزیزعلی ۱۳۶۰/۰۹/۰۸ بستان ابراهیم روستایی احمد ۱۳۶۱/۰۹/۰۸ شرهانی مهرعلی زیدعلی بیرانوند مرادعلی ...

ادامه نوشته »

سالروز شهادت بیست و چهارده ۱۴ تن از سردارهای سپاه اسلام لرستانی در هفتم آذر ماه

تاریخ شهادت محل شهادت نام پدر نام خانوادگی نام شهید ۱۳۶۱/۰۹/۰۷ شرهانی عبدالحسین آسال حسن ۱۳۶۱/۰۹/۰۷ شرهانی کرم علی حسنوند نادعلی ۱۳۵۹/۰۹/۰۷ سوسنگرد محمد دزفولیان احمد ۱۳۶۱/۰۹/۰۷ عین خوش علی دلفان عین علی ۱۳۶۱/۰۹/۰۷ عین خوش حسین رستگار روح الله ۱۳۶۱/۰۹/۰۷ عین خوش سیدتراب رضوانی سیدمهدی ۱۳۶۰/۰۹/۰۷ پاوه جمشید سبزی ...

ادامه نوشته »

سالروز شهادت بیست و چهار ۴ تن از سردارهای سپاه اسلام لرستانی در ششم آذر ماه

تاریخ شهادت محل شهادت نام پدر نام خانوادگی نام شهید ۱۳۶۲/۰۹/۰۶ سومار محمدرسول تاجدیوند حسین ۱۳۶۱/۰۹/۰۶ شرهانی صیدجعفر حاجی علی حیدر ۱۳۶۲/۰۹/۰۶ سردشت مدد دریکوند فتحعلی ۱۳۵۹/۰۹/۰۶ سر پل ذهاب علی کلاهچی محمدحسین

ادامه نوشته »

سالروز شهادت بیست و پنج ۲۵ تن از سردارهای سپاه اسلام لرستانی در پنجم آذر ماه

رزمندگان-لرستانی

تاریخ شهادت محل شهادت نام پدر نام خانوادگی نام شهید ۱۳۵۹/۰۹/۰۵ خرم آباد سلیمان آزادی آزاد ۱۳۵۹/۰۹/۰۵ خرم آباد پیرزاد آستی احمد ۱۳۶۱/۰۹/۰۵ پیرانشهر جمعه افخمی سیف الدین ۱۳۶۶/۰۹/۰۵ ماووت عراق صیدنظر قائدرحمت علی نظر ۱۳۵۹/۰۹/۰۵ خرم آباد امیدعلی باقری فرج الله ۱۳۵۹/۰۹/۰۵ خرم آباد فتحعلی بیرانوند اصغر ۱۳۵۹/۰۹/۰۵ خرم ...

ادامه نوشته »

سالروز شهادت ده ۱۰ تن از سردارهای سپاه اسلام لرستانی در چهارم آذر ماه

رزمندگان-لرستانی

تاریخ شهادت محل شهادت نام پدر نام خانوادگی نام شهید ۱۳۶۴/۰۹/۰۴ زبیدات عراق رجب آخوندی محسن ۱۳۶۵/۰۹/۰۴ دزفول خداداد اسدی پریسا ۱۳۶۵/۰۹/۰۴ دزفول – پایگاه هوایی خداداد اسدی مریم ۱۳۶۵/۰۹/۰۴ بوکان غلام بسحاق عربشاه ۱۳۵۹/۰۹/۰۴ سوسنگرد حسینعلی بوجاری احمدعلی ۱۳۶۵/۰۹/۰۴ اندیمشک امیدعلی پاپی صفری محمدرضا ۱۳۶۵/۰۹/۰۴ دورود حسین توکلی نژاد ...

ادامه نوشته »

سالروز شهادت ده ۱۰ تن از سردارهای سپاه اسلام لرستانی در سوم آذر ماه

تاریخ شهادت محل شهادت نام پدر نام خانوادگی نام شهید ۱۳۶۴/۰۹/۰۳ شفیع خانی خوزستان کسه خام حاتمی نیا دیالی اسفندیار ۱۳۶۵/۰۹/۰۳ زبیدات عراق آقابزرگ دانایی طوس منوچهر ۱۳۶۶/۰۹/۰۳ بانه الله رحم فلاحتکار شاهکرم ۱۳۶۳/۰۹/۰۳ قروه جمعه کشوری ناصر ۱۳۶۳/۰۹/۰۳ سقز باقر کوشکی حسین ۱۳۶۳/۰۹/۰۳ سقز عسگر گودرزی پرویز ۱۳۶۹/۰۹/۰۳ نفت ...

ادامه نوشته »